Училищен план-прием 2018-2019

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА РОДЕНИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА (6 ГОДИШНИ)

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019 ГОДИНА В VII СУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - ВАРНА

Дата

Дейности

Уточнения

14.05.2018г. Начална дата за прием на  заявления за ПГ и документи, удостоверяващи правилата за прием, отбелязани от родителите в  заявлението. * Заявлението се подава от родител или настойник.
*Заявлението се подава в сградата на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн /ПГТМД/ - Варна *Работното време на комисията е в делничните дни, от 9:30 до 15:30 часа /на 21 и 23.05.2018 г. заявления няма да се приемат поради ограничен достъп до сградата - провеждане на ДЗИ/ *Задължителни документи, които трябва да се представят при подаване на заявлението: - копие и оригинал /за сверка/ на удостоверение за раждане на детето; - копие и оригинал /за сверка/ на документ за адресна регистрация; - документ, удостоверяващ, че детето е сирак, копие и оригинал /за сверка/; - документ удостоверяващ трайни увреждания над 50% при детето, копие и оригинал /за сверка/; -документ за настойничество копие и оригинал /за сверка/ в случай, че заявлението е подадено от настойник. *Избраните правила за прием трябва да са актуални към момента на подаване на документите *При недоказани правила за прием, избрани в заявлението, кандидатът отпада от класирането.
30.05.2018 г. Крайна дата за прием на заявления за ПГ и документи удостоверяващи, правилата за прием, отбелязани от родителите в  заявлението.
4.06.2018 г. Обявяване на класирането до 17:00 часа Класирането на приетите деца се обявява в сайта на училището и на информационно табло в ПГТМД.
5.06.2018 г. Родителска среща - записване на децата в ПГ Родителската среща ще се проведе от 18:00 часа в сградата на ПГТМД

ПРАВИЛА

за прием в подготвителна група

на деца родени през 2012 година /6 годишни/

за учебната 2018/2019 година на VII СУ „Найден Геров“ – Варна

Райони VII СУ Найден Геров