УВЕДОМЛЕНИЕ за отсъствие на ученик поради уважителни причини